Strategia Națională în Domeniul Tineretului 2014-2020 este în dezbatere publică

Ieri, Ministerul Tineretului și Sportului a lansat în dezbatere publică Strategia Națională în Domeniul Tineretului pe următorii șapte ani. Printre obiectivele acestui document care va dirija și desemna direcțiile strategice în domeniul tineretului în perioada 2014-2020 se găsesc susținerea participării active a tinerilor în viața civică, politică, economică, socială, culturală, asigurarea de oportunități egale în privința accesului la educație, condiții de viață decente pentru grupurile vulnerabile și nu numai.

Domenii de intervenție și obiective specifice

În această strategie veți găsi domeniile principale de intervenție, precum și alți indicatori, eu urmând a posta în acest articol doar domeniile de intervenție și obiectivele specifice:

  • Cultură şi Educaţie Non-formală (Asigurarea  accesului tuturor tinerilor la un sistem de formare şi educaţie de calitate,  formală cât şi non-formală, Recunoaşterea competenţelor şi aptitudinilor obţinute de tineri prin intermediul educaţiei non-formale şi informale şi creşterea posibilităţilor de valorificare a acestor competenţe pe piaţa muncii, Facilitarea accesului tinerilor la consum şi creaţie culturală de calitate);
  • Sănătate, Sport și Recreere (Susţinerea sănătăţii şi bunăstării tinerilor, cu accent pe promovarea sănătăţii mintale şi sexuale, Prevenirea accidentelor, tulburărilor de alimentaţie, dependenţei şi abuzului de substanţe, Realizarea educaţiei prin sport şi activitate fizică pentru formarea unui stil de viaţă sănătoas şi dezvoltarea ca cetăţeni activi şi responsabili, Încurajarea asocierii de către tineri a recreerii cu practicarea sportului şi mişcării, Îmbunătăţirea oportunităţilor de petrecere a timpului liber de către tineri atât în modalităţi organizate, cât şi în modalităţi informale);
  • Participare și Voluntariat (Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate, Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa politică, Creşterea gradului de participare a organizaţiilor non-guvernamentale de şi pentru tineret la Dialogul structurat, Crearea unui mediu favorabil voluntariatului în România, Recunoaşterea activităţii de voluntariat, Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat);
  • Ocupare și Antreprenoriat (Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă tinere, cu focalizare pe grupele de vârstă 15-24 ani şi 25-29 ani, iar în cadrul acestora cu atenţie specială pentru femei, lucrători necalificaţi, tineri cu dizabilităţi, tineri cu responsabilităţi familiale, tineri aparţinând minorităţii rromă, tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, tineri care au ispăşit pedepse privative de libertate, Promovarea unei legislaţii în favoarea tinerilor prin care să fie asigurată tranziţia coerentă de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă, Promovarea şi susţinerea echilibrului între viaţa profesională şi cea personală a tinerilor, Dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat de creştere şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe cunoaştere, Stimularea mobilităţii tinerilor pe piaţa internă a muncii, Sprijinirea mobilităţii tinerilor din România pe piaţa europeană a forţei de muncă, inclusiv prin programe de combinare a muncii cu pregătirea şi prin programe de integrare, în cadrul fazei post-pilot a programului “Primul tău job EURES”, Asigurarea unor şanse mai bune de acces şi de menţinere pe piaţa muncii a tinerilor, prin însuşirea şi  dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor care le asigură locul de muncă în viitor, Utilizarea optimă a generaţiilor existente şi a celor noi de programe şi fonduri UE, ca instrumente importante de promovare a moblităţii pentru învăţare şi a altor forme de învăţare, precum şi pentru creşterea oportunităţilor tinerilor de acces pe piaţa muncii, Creşterea gradului de auto-ocupare a tinerilor în domeniul afacerilor, Promovarea antreprenoriatului, la toate nivelele educaţiei şi formării tinerilor, Facilitarea adaptării tinerilor întreprinzători la procesele de integrare europeană şi globalizare, Contribuţia Strategiei la incluziunea socială a tinerilor, în special a celor vulnerabili şi/sau care, din diferite motive, ar putea avea oportunităţi mai puţine);
  • Sănătate, Bunăstare, Incluziune socială (Relansarea politicilor de combatere a sărăciei și promovare a incluziunii sociale în România cu accent pe tineri și copii pentru a reduce deficitele pe toate dimensiunile vieții acumulate în stadiile inițiale ale vieții, deficite care sunt de așteptat să marcheze negativ tot parcursul ulterior al indivizilor și care ar deveni mult mai dificil de recuperate, Acordarea de sprijin pentru tineri în vederea asigurării desfășurării unor vieți independente, a întemeierii unor familii proprii și a stimulării natalității în rândul tinerilor, Promovarea unei piețe a muncii mai incluzive cu tinerii în general și cu tinerii din categorii defavorizate în mod special, îmbunătățirea calității integrării tinerilor pe piața muncii, asigurarea unei piețe a muncii flexibilă și creșterea siguranței cu privire la menținerea locului de muncă, Direcționarea educației non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluși social, asigurarea menținerii sau restabilirii accesului la educația formală în paralel cu o reală promovare a învățării non-formale și informale și a recunoașterii competențelor dobândite, Conceperea unor noi programe de construire sau amenajare de locuințe sociale, care să permită implementarea prevederilor legale care îndreptățesc tinerii defavorizați la o locuință, cum este cazul legii marginalizării sociale, Promovarea accesului egal la sănătate a tinerilor și menținerea accesului gratuit la un pachet de servicii de bază sanitare și îmbunătățirea calității actului medical de care beneficiază copiii și tinerii, Elaborarea și implementarea în parteneriat cu toate instituțiile responsabile din toate sectoarele a unor măsuri de suport special pentru grupurile de tineri vulnerabile social).

În general, strategia este bine elaborată, însă are o serie de probleme care trebuie corectate până în luna octombrie, când va fi adoptată. Sunt 6 200 000 de persoane cu vârsta între 15 și 34 de ani, iar o serie de măsuri la nivelul anilor 2005 – 2007 nu vor ajuta la recuperarea timpului pierdut, ci îl vor mări. De asemenea, o serie de acțiuni propuse sunt nerealiste. Voi mai scrie pe acest subiect. Puteți descărca documentul de aici.

P.S.: Remarc creșterea vizibilității în online a MTS, dar pagina Facebook încă nu are un cover la dimensiunile adecvate, așa cum este imaginea din acest articol la dimensiunea originală, proporțională cu ceea ce se vede.

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.